GISáček


Zpracování informačního systému o rozmístění místností v porubském areálu VŠB-TU Ostrava v prostředí WWW

Pavlištík Roman
Institut ekonomiky a systémů řízení
VŠB - Technická univerzita Ostrava
tř. 17. Listopadu
708 33 Ostrava - Poruba
E - mail: roman.pavlistik@email.cz

Abstract

English version of abstract

The main topic of this thesis is to create an information room guiding systeme of university precinct of VSB TU in www area. At the beggining I have started with integral conception of information systeme operating with employees database and ground floor plans including precise room location on particular floors. During the next step I have adapted the ground floor planns compared with real specification of rooms localization. During the the final stage I have implemented information system in www area by means of script language PHP and finally its tuning realised in the rooms of building J, K, B, C.

Abstrakt

Česká verze abstraktu

Cílem této práce je vytvoření informačního systému o rozmístění místností v porubském areálu VŠB-TU Ostrava v prostředí WWW. Na počátku bylo potřeba vypracovat koncepci informačního systému, který bude pracovat s databází zaměstnanců a půdorysů jednotlivých pater. Bylo nutné projít jednotlivá patra a zjistit lokalizace jednotlivých místností. Poté jsem upravil jednotlivé výkresy pater budov a vyznačil na nich jednotlivé místnosti. V konečné fázi proběhla realizace informačního systému v prostředí WWW pomocí skriptovacího jazyka PHP a následně jeho ladění, které proběhlo na místnostech budovy J, K, B, C.

Úvod

Není tajemstvím, že v počátcích internetu byla americká armáda a to v druhé polovině šedesátých let. Američané hledali způsob jak propojit důležitá vojenská pracoviště a zajistit funkční výměnu informací i v situaci válečného napadení. Řešení představovalo mnohonásobné propojení jednotlivých počítačů pomocí metody zvané “dynamické trasování”. Takový systém zůstává funkční i při značném napadení. Prvotní síť ministerstva obrany USA vznikla v roce 1969 a jmenovala se ARPANET, podle pracoviště ARPA.

Nejoblíbenější služba internetu WWW vznikla až v roku 1989 ve Švýcarsku, v evropském centru pro jaderný výzkum CERN. Její otec Tim Bernes-Lee ji původně zamýšlel jako vnitropodnikový informační systém. Dnes představuje propojení miliónů počítačů na celém světě.

Samozřejmě vzestup internetu je ovlivněn i vývojem informačních systémů. Počátkem osmdesátých let došlo k takové kvalitě metod a technologií, které odpovídaly požadavkům informačních systémů. Vnějším projevem byl vznik prvních systémů CASE na podporu informačních systémů. CASE je pozadím pro metodiku tvorby informačních systémů, která je obsahově naplněna:
- metodami (určují co je třeba udělat v určité fázi nebo činnosti vývoje)
- technikami (určují jak se dobrat požadovaného výsledku)
- nástroji (určují prostředek k vyjádření výsledků např. Matice funkce)
Informační systém je široký pojem, který můžeme sledovat z mnoha různých úhlů a v mnoha různých kontextech. Mezi dva nejzákladnější, které jsou navzájem propojeny patří hledisko “technické” a “ekonomické”. Před realizací projektu je nutné stanovit předpokládané požadavky na tyto body.

Informace a informační systémy tedy patří v dnešní moderní době k nejvyšším příčkám hodnot v rozvoji společnosti. Informačním produktům se proto kladou stále vyšší požadavky než kdykoliv předtím a proto pro mne bylo výzvou, vytvořit jeden informační systém v rámci mé následující práce.

Úkoly

  • Vypracování koncepce informačního systému
  • Vypracování datového modelu aplikace s využitím existujících databází
  • Realizace informačního systému v prostředí www

Cíl

  • Nabídnout zaměstancům, studentům, návštěvníkům informační systém, který jim pomůže v orientaci v porubském areálu VŠB-TU při hledání osob a s nimi spojené místnosti v prostředí www

Použité programové produkty

  • PHP
  • Databáze MySQL, PHPMyAdmin
  • Apache
  • AutoCAD, Paint, Dreamweaver

Použité datové zdroje

  • Databáze zaměstnanců
  • Výkresy pater budov ve formátu DWG

Datový model

Datový model byl vytvořen tak, aby byla zajištěna jeho kompatabilita, snadná obsluha a s tím spojená snadná aktualizace dat. Mohl jsem využít databázi zaměstanců, místností a telefonních čísel ve formě telefonního seznamu, který je dostupný na školním serveru jako internetová aplikace a také v tištěné podobě. Přiklonil jsme se však, pro vlastní tvorbu databáze s cílem si vyzkoušet co obnáší tato práce.

Celý datový model se skládá ze dvou tabulek a adresáře půdorysů :
1. UTVAR – tabulka útvarů
2. ZAMESTNANCI – tabulka zaměstanců
3. IMG – adresář všech půdorysů

Pro tvorbu mé práce jsem použil tabulky odpovídající budovám “B, C, J, K” porubského areálu. To odpovídá 98 záznamům v tabulce UTVAR, 245 záznamů v tabulce ZAMESTNANCI a konečně 269 záznamů v adresáři IMG. Adresář IMG představuje počet místnosti ve výše zmíněných budovách.

Do tabulky ZAMESTNACI patří:
1. ID – jedinečný identifkátor
2. JMENO – jméno zaměstance
3. PRIJMENI – příjmení zaměstance
4. TPRED – titul(y) zaměstance udávané před jménem
5. TZA – titul(y) zaměstance udávané za jménem
6. EMAIL – elektronická pošta zaměstance
7. MISTNOST – označení místnosti kde daný zaměstanec sídlí. Název záznamů je shodný s názvem adresáře IMG.
8. TELEFON – telefonní číslo zaměstance
9. UTVAR – seznam útvarů VŠB-TU

Uživatelské prostředí

Má práce je od samého počátku tvořena pro prostředí WWW. Proto uživatelské prostředí lze uplatnit jen v internetových prohlížečích. Uživatelské prostředí je vytvořeno s maximalní jednoduchostí a přehledností. To je dle mého názoru nejpodstatnější při tvorbách podobných projektů.


Úvod

Úvodní stránka je jednoduchá, tvoří ji dvě základní části. První čast, která je tvořena jazykem HTML, je odkaz k informacím o vyhledávači, kde se uživatel dozví následující informace :
- proč byl program vytvořen
- k čemu program slouží
- možnost náhledu na celkový pohled areálu VŠB-TU
- vysvětlení k výsledkům dotazů
- samozřejmostí jsou odkazy na internetové stránky VŠB-TU a oboru GIS

Druhá část představuje samotný vyhledávač. Jeho náhled jakožto úvodní stránky je zobrazen na obrázku č. 1.


Obrázek č. 1 – úvodní stránka (výřez)

Uživatel zde může zadat buďto celé příjmení zaměstance a nebo pouze jeho část. Program rozlišuje diakritiku, proto je nutné ji uvádět. Je vhodné tedy užít počáteční písmena k poslání dotazu na server (např. Hledáme-li příjimení Farkašová, stačí zadat Farka). K výsledku požadavku se věnuji v následující kapitole, ve které je podrobně rozepsáno k jakým možným výsledkům program dospěje.
Vyhledávání dat

Před samotným vyhledáváním je nutno zadat data. Uživatel po vypsání jména je nucen stisknout klávesu “Enter” nebo stisknout tlačítko “Hledej”. Po jednom z těchto úkonů se vyšle požadavek na databázi zaměstnaců.

Zobrazení záznamů

Po stisknutí tlačítka uživatelem k vyhledávání osoby, se objeví následující stránka, která představuje obrázek č. 2. Pro názornou ukázku jsem volil vyhledávání příjmení s názvem “Farkašová”.


Obrázek č. 2 – zobrazení výsledku (výřez)

Výstupem je tedy WWW stránka obsahující tabulku s počtem nalezených údajů a jejich samotné vypsání. V tomto případě se jedná o dva nalezené údaje. Je to z toho důvodu, že daná osoba ma své působiště na dvou lokalitách.

Přehled budov


Po kliknutí na tento odkaz se objeví uživateli stránka, kde jsou zobrazeny odkazy na jednotlivá patra budov a budov samotných, které jsou tvořené pouze přízemím. Jestliže chci vědet kde se místnost nachází, vyberu si např. budovu “J” třetí patro. Po tomto úkonu se mi objeví www klikací mapa, kde jsou vypsány všechny místnosti na tomto patře a jejich umístění. Viz obrázek č. 3.


Obrázek č. 3 – klikací mapa třetího patra (výřez)


Mapa

Odkaz “Mapa” mi zabrala největší část v mé práci, která se hlavně týkala samotné úpravy půdorysů a v neposlední řadě tvorby php stránky a její ladění. Jedná se o stránku s názvem zobraz.php. Tato stránka má prvotní úkol připojit se k databázi pomocí následujícího zdrojového kódu :
include "../databaze.php";
@$vysledek = MySQL_Query("SELECT DISTINCT * FROM zamestnanci WHERE mistnost LIKE '$mistnost'");
if (!$vysledek):
echo "Chyba při provádění dotazu v databázi";
else:
?>

Dále má za úkol vykreslit všechny údaje z tabulky a to, kdo se v této místnosti nachází, samozřejmě včetně hledané osoby.
Údaje jsou tvořeny – útvar, jméno, místnost, telefon.
Dále tyto údaje doplní zobrazením půdorysu, na kterém je zobrazeno umístění místnosti. Tento výkres je ve formátu GIF.
V posledním bodě je odkaz “Informace o okolí” kde se po kliknutí dostanete na stránku, kde můžete získat další informace o budově či o okolí místnosti.
Vše je názorně ukázáno v obrázku číslo 4.


invertovaný obrázek č. 4 – zobrazení stránky zobraz.htmAdministrační prostředí

Při tvorbě uživatelského prostředí jsem nezapoměl vytvořit i administrační část. Tato administrační část je stejně jako uživatelská, tvořena s cílem maximální jednoduchosti a přehlednosti k dosažení co nejrychlejší aktualizace a správy dat.


Úvod

Úvodní stránka je zde tvořena třemi základními částmi. První čast s názvem “Přidat útvar” je odkazem na stránku “utvar.php”, kde se přidávají jména útvarů do databáze. Ty se potom projeví i v nabídce při zadávání nového zaměstance do databáze viz. obrázek č. 5.


Obrázek č. 5 – zobrazení stránky novy.php (výřez)


Druhá část pod názvem “přidat zaměstnance” představuje administrační část zadávání údajů zaměstnace do databáze.
Uživatel zde může zadat buďto celé příjmení zaměstance a nebo pouze jeho část. Program rozlišuje diakritiku, proto je nutné ji uvádět. Je vhodné tedy užít počáteční písmena k poslání dotazu na server (např. Hledáme-li příjimení Farkašová, stačí zadat Farka).
K výsledku požadavku se věnuji v následující kapitole, ve které je podrobně rozepsáno k jakým možným výsledkům program dospěje.

Přidat zaměstnance

V PHP stránce s názvem “novy.php” jsem prováděl skoro veškeré zadávání dat do databáze. Stránku jsem vytvořil takovým způsobem, aby odpovídala datům, které se mi dostaly a mohly být v programu využity.
Jedná se o následující údaje:
- jméno a příjmení
- titul (y)
- email
- místnost
- telefon
- útvar
Stránka je zobrazena obrázkem č.5. U položky “Útvar” je v přímo v nabídce seznam všech útvarů nalézající se v databázi. Stačí vyvolat kliknutím, seznam všech útvarů a vybrat si dle potřeby.
Po vyplnění je nutno kliknout na položkou “Přidání zaměstance”, kde se poté zadané údaje uloží do databáze.

Editace zaměstance

Jestliže chci upravit data nějakému zaměstnanci nebo ho vymazat z databáze je nutno ho v administrační části vyhledat. Vyhledání a zobrazení pracuje na stejném principu, které jsem uvedl v uživatelském prostředí. S tím rozdílem, že se mi nabídne nabídka, která je patrná z obrázku č.6.


Obrázek č. 6 – zobrazení k editaci (výřez)

Opět jsem využil předvedení na jméně zaměstance s názvem “Farkašová”.


Závěr

Mou prací bylo zpracování informačního systému o rozmístění místností v porubském areálu VŠB-TU Ostrava v prostředí WWW. Samotné práci předcházelo obecné seznámení s dodanými daty představující výkresy půdorysů pater budov VŠB-TU. Dále bylo nutné seznámení se skryptovacím jazykem PHP. Tzn. Na jakém principu funguje, jaké je jeho jádro, jaké jsou možnosti propojení s databází apod. Dle těchto poznatků jsem zhotovil koncepci mé práce, tak aby byla zajištěna jejich odpovídající etapizace. První etapa představovala úpravu výkresů daných pater budov. Bylo zapotřebí zjištění přesných lokací místností a poté jejich co možná nejvěrnější zakreslení ve výkresech. Dále proběhlo vytvoření databáze, která byla tvořena dle vzoru telefonního seznamu VŠB-TU. Další etapou bylo vytvoření stránek ve skriptovacím jazyce PHP a propojení je s databází a adresářem výkresů. V této etapě také proběhlo vyladění těchto stránek. Po úspěšném vyladění došlo k celkovému doplnění databáze a její následné odzkoušení v programu. Má práce poukazuje na to, jaké jsou přednosti vlastnění informačního systému, který je tvořen souborem prvků ve vzájemných informačních a procesních vztazích, které zpracovávájí data a zabezpečují komunikaci mezi prvky. V tomto konkrétním případě zaměstanců a místností.Tato práce je základem takovéhoto informačního systému. Při mé práci jsem si uvědomil, že není takový problém vytvořit informační systém jako takový, daleko větším problémem je, ať již zhlediska časového či ekonomického získávat data a s tím spojené informace.

Literatura

[1] Castagnetto, J., Rawat, H., Schumann, S., Scollo, Ch., Veliath, D. Programujeme PHP profesionálně. Praha: Computer Press, 2001.
[2] Kosek, J. PHP – tvorba interaktivních internetových aplikací
[3] Řepa V. Analýza a návrh informačních systémů. Praha: Ekopress, 1999.
[4] Cahela M. Vytvoření geografického informačního systému budov porubského areálu VŠB-TU. VŠB-TU Ostrava 1997.
[5] Bauckmann D. Vytvoření informačního systému pro správu místností v prostředí WWW. VŠB-TU Ostrava 2001.

Poznámka: Řada cenných informací byla použita prostřednictvím internetu na následujích adresách:

http://www.macromedia.com
http://www.php.cz
http://www.kosek.cz
http://ww.vsb.cz
http://www.mysql.cz
http://www.zive.sk
http://www.apache.org


Copyright (C) VŠB - TU Ostrava, Institut geoinformatiky, 2001-3. Všechna práva vyhrazena. 
V případě, dotazů, komentářů, připomínek kontaktujte www-gis.hgf@vsb.cz
Tato stránka byla naposledy aktualizována: 29.03.2006 16:16
Stránky jsou optimalizovány pro Microsoft Internet Explorer v. 5.0 a vyšší.
Jsou vytvářeny v programovém prostředí FrontPage 2003.

NAVRCHOLU.cz